Isikliku abistaja teenus

Teenuse eesmärk:
Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puudega inimese abistamine igapäevastes füüsilistes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut osalemise suurendamisega ühiskonnaelu erinevates valdkondades, sh hariduses ja tööhõives.
Lisaks on teenuse eesmärk puudega inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormuse vähendamine ning nende sõltumatuse ja sotsiaalse aktiivsuse toetamine, sh tööturul osalemise võimaldamine.
Teenuse sihtgrupp:
Isikliku abistaja teenus on mõeldud isikutele, kellel on funktsioonihäire, mille tõttu nad ei tule iseseisvalt igapäevaste tegevustega toime ja vajavad nende sooritamiseks isiklikku abistajat.
Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse isiku erivajadustest ja tema antavatest tööjuhistest.

Seega peab teenuse saaja olema võimeline isiklikku abistajat juhendama. Teenuse saaja peab oskama selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt teenuse osutajat juhendama. Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima isikliku abistaja tööd.

Teenuse sisu kirjeldus:
Isiklik abistaja abistab teenust saama õigustatud isikut lähtuvalt tema puudest tulenevatest vajadustest liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel (raske kõnepuude puhul), hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, samuti majapidamistöödes ja teiste toimingutes, milles isik puude tõttu abi vajab. Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st. ta ei aja üksinda isiku asju, vaid isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.
Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine.
Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaeg sätestatakse isikliku abistaja ja teenust saava isiku vahelises töö- või võlaõiguslikus lepingus. Teenust saav isik vastutab isikliku abistaja juhendamise eest.

(Sotsiaalministeerium: Isikliku abistaja teenus:)

 

Isikliku abistaja teenuse saamiseks tuleb Rae vallavalitsuse Haridus – ja sotsiaalametile esitada taotlus.

Taotlusele lisatakse koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest.